วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
English | Thai 

เกี่ยวกับ REIC > ความเป็นมา


ความเป็นมา
            ในช่วงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ได้ไม่นาน หลายฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ครบถ้วนเป็นระบบ เพื่อใช้ในการสร้างดัชนีและระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ  การที่จะป้องกันมิให้เกิดวิกฤตหรือลดความเสี่ยงในอนาคตในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ จำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี ”ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ” ที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่หลัก ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาประมวลผลเป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศมาเผยแพร่โดยรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

               ธนาคารโลกได้ทำการศึกษา และจัดทำรายงานเสนอต่อกระทรวงการคลังและต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ. 2543 สนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ" (National Real Estate Information Center) ทั้งนี้ ธนาคารโลกเสนอว่า เห็นสมควรให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาต่อเพื่อการจัดตั้ง เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้เสนอแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นหน่วยงานอิสระระดับสายงานในสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปก่อน และใช้งบประมาณจัดตั้งและดำเนินงานจากธนาคารฯ ส่วนในแง่การบริหารและดำเนินงานนั้นให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้หรือใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น เช่น กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมบังคับคดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสภาที่อยู่อาศัย "ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและเริ่มต้นปฏิบัติงานกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

          ภารกิจหลักของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มี 5 ด้าน คือ

 • เป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลประกอบด้านอื่นๆ
 • เป็นศูนย์สำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์
 • เป็นศูนย์พยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคาของอสังหาริมทรัพย์
 • เป็นศูนย์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
 • เป็นศูนย์ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์          

              ภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ย่อมตอบสนองต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ สำหรับภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต้องตอบสนองข้อมูลที่เพียงพอ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำไปกำหนดนโยบายทั้งสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองโดยตรงและสำหรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม สำหรับภาคเอกชนผู้ประกอบการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต้องตอบสนองข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสำหรับผู้บริโภค ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต้องตอบสนองข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความสามารถเชิงเศรษฐกิจของตน

              ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบรายละเอียดในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยได้หารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการผังเมือง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ  ฯลฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อการหารือแนวทางไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองทรัพยากรของภาครัฐด้วยกันเอง

              ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจัดทำแผนผังรายละเอียดฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กำหนดผลิตภัณฑ์ จัดทำร่างคำนิยามศัพท์อสังหาริมทรัพย์ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนั้น ยังมีการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บ เช่น ฐานข้อมูลโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขาย  โครงการอาคารสำนักงาน โครงการอาคารขนาดใหญ่ที่ยุติการก่อสร้าง  ฐานข้อมูลกฎหมายอสังหาริมทรัพย์  บทคัดย่องานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

              สามารถแยกข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลมหภาค เช่น ดัชนีราคาขาย ดัชนีราคาให้เช่า สถิติการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง สถิติการเริ่มสร้าง สถิติการขายอสังหาริมทรัพย์ และการสร้างเสร็จ ฯลฯ   และข้อมูลจุลภาคที่จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์รายแปลง อาทิ รายละเอียดประเภทอสังหาริมทรัพย์ ราคา ที่ตั้ง ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของผู้ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินในการให้บริการสินเชื่อ

              ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รวบรวมและจัดทำข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์มากมายทั้งข้อมูลด้านอุปทาน อุปสงค์ ดัชนีราคา และตัวชี้วัดต่างๆ ได้แก่

 • การขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (Land Subdivision Permits)
 • การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (Building Permits)
 • การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย (Housing Starts)
 • การก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ (Housing Completions)
 • ยอดขายที่อยู่อาศัย (Housing Sales)
 • การโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Housing Transfers) 
 • ดัชนีราคาขายที่อยู่อาศัย (House Price Index)  
 • ข้อมูลการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Finance) ฯลฯ เป็นต้น
                          นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่ครบในหมวดย่อยต่างๆของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศชาติ สมควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่สำคัญก็คือ ต้นทุนในการจัดทำและรักษาระบบคลังข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดและมูลค่าของความเสียหายมหาศาลในยามที่วิกฤตมาเยือน

โครงสร้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์