วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
English | Thai 

ร่วมงานกับ REIC


       ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน โปรดกรอกใบสมัครตามตำแหน่งงาน ดังนี้ติดต่อคุณอุมาพร โทร. 02-202-2187ผู้สนใจโปรดส่ง
ใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume)
และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"มาที่:
Interested candidates please send complete resume
and supporting documents with photo to:
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-202-1768
โทรสาร 02-643-1251-2
Planning & Budgeting Department,
Real Estate Information Center (REIC)
18th Floor, GHB Building 2
63 Rama 9 Road, Huay Kwang District Bangkok 10310
Tel:02-202-1768
Fax:02-643-1251-2

กรอกใบสมัคร

 
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถิติและประมวลผลข้อมูล
                  Staff - Statistics

หน้าที่ :
ประสานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ช่วยประสานงานการจัดเก็บร่วมกับแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยออกแบบและพัฒนารายงาน ทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ภาคสนาม จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จัดทำรายงานสถิติข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากการสำรวจภาคสนาม การประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ

จำนวน :
1 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไป :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
  คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคหการ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานจัดเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS ได้เป็นอย่างดี
 4. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ดี
 5. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร และเรียนรู้ที่ดี สนใจในการพัฒนาตนเอง
  เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สถานที่รับสมัคร :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP

 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

หน้าที่ :
ทำความเข้าใจ กับปัญหาของธุรกิจและองค์กร ค้นหาวิธีช่วยแก้ปัญหาและนำข้อมูลที่มีมาใช้สร้าง Model ที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ปรับปรุง Model ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ศึกษาลักษณะข้อมูลหรือปัญหาทางธุรกิจในต่างประเทศที่คล้ายคลึงกันว่ามีหรือไม่แล้วใช้ Model อะไร มีการปรับใช้อย่างไรนำมาประยุกต์เข้ากับความรู้ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร สร้างแบบจำลองข้อมูล นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร รวมถึงการวิเคราะห์และสกัดข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง Model เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ พร้อมทั้งนำเสนอผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก Model หรือ Machine Learning เพื่อทำนายข้อมูลชุดใหม่

จำนวน :
1 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไป :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
  คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. ปริญญาโท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาเครื่องเรียนรู้ (Machine Learning) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Advanced Data Analytics)
 3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษา Python หรือ R จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ในการใช้ Hadoop, PySpark, Hive, Scala, Kafka, หรือ Impala
 5. มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ รวมถึงทักษะในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการสื่อสารที่ดี
 6. มีความสามารถคิด Model ใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ
 7. มีความสามารถทางด้าน Machine Learning หรือ AI (Artificial Intelligence)
  เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สถานที่รับสมัคร :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP

 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

หน้าที่ :
นำข้อมูลทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขาย ข้อมูลทางการตลาด หรือข้อมูลอื่นๆ มาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ รูปภาพ หรือข้อมูลสรุปเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

จำนวน :
2 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไป :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
  คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. ปริญญาโท ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทำรายงานที่ดี
 3. มีทักษะทางด้านความสามารถในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม
 4. มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS , Eviews, Minitab, Mathlap ฯลฯ
 7. มีความสามารถใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล
 8. สามารถทำ Visualzation จากข้อมูลเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 9. มีความสามารถในการออกแบบรายงาน. เพื่อให้เข้าใจง่าย
 10. มีความสามารถในการทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาทางธุรกิจ สิ่งที่ต้องการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 11. มีความสามารถในการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน เช่น การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
  เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สถานที่รับสมัคร :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP

 
ชื่อตำแหน่ง : Programmer

หน้าที่ :
เขียนชุดคำสั่งโปรแกรมตามความต้องการ ให้เหมาะสมกับการทำงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

จำนวน :
1 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไป :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
  คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม/ ชุดคำสั่ง ด้วยภาษาแบบโครงสร้าง
 3. มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บน Server/Client และ Web-based
 4. มีความสามรถในการใช้ Tools สมัยใหม่ในการพัฒนาโปรแกรม
 5. มีประสบการในการเขียนโปรแกรม Web-based Application ได้แก่ XML, JAVA, ASP, ASP.NET, PHP และ Mobile Application ทั้งบน IOS และ Android
 6. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 8. สามารถพัฒนาโปรแกรม ควบคุมการติดตั้งและใช้งานให้เป็นไปมามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
  เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สถานที่รับสมัคร :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP
 
ชื่อตำแหน่ง : System Engineer

หน้าที่ :
วิเคราะห์ความต้องการใช้งานและกำหนดคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียว พัฒนาระบบเครือข่าย ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้

จำนวน :
1 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไป :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
  คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, หรือ
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความสามารถในเรื่องอุปกรณ์ทางด้าน Hardware, Software และ Network เป็นอย่างดี เช่น switch, router, firewall, cabling, etc.
 4. มีประสบการณ์การบริหารจัดการและติดตั้ง Windows Sever 20008 ขึ้นไป, Mail Server, FTP Server, DNS ฯลฯ
 5. สามารถติดตั้งและ config ได้ Linux, FreeBSD, Firewall
 6. สามารถจัดการระบบ Internet
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สถานที่รับสมัคร :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP

 
ชื่อตำแหน่ง : Database Administrator

หน้าที่ :
ประสานงานการพัฒนาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลฯ ได้แก่การดูแลระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถค้นหาข้อมูล และออกรายงานเฉพาะตามที่ User ต้องการได้ และบำรุงรักษาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

จำนวน :
1 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไป :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
  คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
 2. มีประสบการณ์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างเป็น Object เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น
 4. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สถานที่รับสมัคร :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP