วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
English | Thai 

ร่วมงานกับ REIC


       ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน โปรดกรอกใบสมัครตามตำแหน่งงาน ดังนี้ติดต่อคุณอุมาพร โทร. 02-202-2187ผู้สนใจโปรดส่ง
ใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume)
และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"มาที่:
Interested candidates please send complete resume
and supporting documents with photo to:
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-202-1768
โทรสาร 02-643-1251-2
Planning & Budgeting Department,
Real Estate Information Center (REIC)
18th Floor, GHB Building 2
63 Rama 9 Road, Huay Kwang District Bangkok 10310
Tel:02-202-1768
Fax:02-643-1251-2

กรอกใบสมัคร

 
ชื่อตำแหน่ง : Programmer

ลักษณะและขอบเขตงาน:
เขียนชุดคำสั่งโปรแกรมตามความต้องการของ SA และ Userให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ฝ่ายของศูนย์ข้อมูลฯ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) :
 1. กำหนดและเขียนโปรแกรมคำสั่งตามความต้องการของ System design/ specification
 2. เขียนและทดสอบโปรแกรมคำสั่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการที่ได้กำหนดใน Program specification
 3. จัดทำคู่มือของระบบปฏิบัติการ (Operation) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User manual)
 4. ศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ออกแบบระบบ ภาษาเครื่อง (Computer language) และการใช้ (Utilities) ต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) :
 1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม/ ชุดคำสั่ง ด้วยภาษาแบบโครงสร้าง เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บน Server/Client และ Web-based
 4. มีความสามรถในการใช้ Tools ในการพัฒนาโปรแกรมลักษณะ Web-based Application ได้แก่ Front Page 2000, Dream weaver เป็นต้น
 5. มีประสบการในการเขียนโปรแกรม Web-based Application ได้แก่ XML, JAVA, ASP, ASP.NET, PHP เป็นต้น
 6. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 8. จัดทำทะเบียนรายการ ระบบปฏิบัติการ (OS) ระบบงาน (Application) ระบบฐานข้อมูล (Database) และควบคุมการติดตั้งและใช้งานให้เป็นไปมามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ของศูนย์ข้อมูลฯ ที่กำหนด เช่น จำนวนลิขสิทธิ์ ตรงตามจำนวนผู้ใช้งานจริง เป็นต้น
 
กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP
 
ชื่อตำแหน่ง : System Engineer

ลักษณะและขอบเขตงาน:
วิเคราะห์ความต้องการใช้งานและกำหนดคุณสมบติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียว พัฒนาระบบเครือข่าย ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) :
 1. พัฒนาและดูแลระบบ Network Management สำหรับองค์กร, พัฒนาระบบรายงานการใช้งาน และ เหตุการณ์ต่างๆ สำหรับเครือข่าย
 2. พัฒนาระบบมารองรับการให้บริการระบบงานหลักและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 3. ดูแล/ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (Server, Switch, SAN, Network, Firewall, Router )
 4. ติดตามตรวจสอบการใช้งานหรือปริมาณของข้อมูลที่เกิดในเครือข่าย (Network Monitoring) และหาทางแก้ไข/ ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือ Hackers
 5. กำหนดมาตรการและวิธีการสำรองข้อมูล (Backup) และการคืนสภาพเดิมของฐานข้อมูล (Recovery)
 6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลทั้ง จากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และจากการใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (End Users)
 7. ติดตั้ง Mail Server และ Server ต่างๆของศูนย์ข้อมูลฯ
 8. บริการจัดการระบบ Mail Server ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้
 9. จัดทำนโยบายและแผนงานการสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูลคืน และจัดลำดับความสำคัญการเก็บข้อมูล
 10. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานประจำของห้องคอมพิวเตอร์หลัก(Operator Computer)
 11. บริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(DataCenter) ของศูนย์ข้อมูลฯ
  คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) :
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, หรือ
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความสามารถในเรื่องอุปกรณ์ทางด้าน Hardware, Software และ Network เป็นอย่างดี
  เช่น switch, router, firewall, cabling, etc.
 4. มีประสบการณ์ Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, email, FTP Server, DNS
 5. สามารถติดตั้งและ config ได้ Linux, FreeBSD, Firewall
 6. สามารถจัดการระบบ Internet Network ได้ เช่น WebServer, DNS, FTPServer, MailServer, Language php เป็นต้น
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 
กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP


 
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถิติและประมวลผลข้อมูล
                  Staff - Statistics

ลักษณะและขอบเขตงาน:
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ช่วยประสานงานการจัดเก็บร่วมกับแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยออกแบบและพัฒนารายงาน ทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ภาคสนาม จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จัดทำรายงานสถิติข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากการสำรวจภาคสนามการประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) :
 1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และต่างจังหวัด ให้ครอบคลุมตามประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ต้องการจัดเก็บ
 2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบรายงาน (Report) ให้ตรงตามความต้องการของ Users
 3. จัดทำและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 4. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
 5. ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 6. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อออกแบบและพัฒนาการออกรายงานต่างๆ
 7. ประสานงานกับแหล่งข้อมูล เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลรายเดือน  รายไตรมาส  ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) :
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ  เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคหการ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานจัดเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ดี
 
กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP

 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

ลักษณะและขอบเขตงาน:
นำข้อมูลทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขาย ข้อมูลทางการตลาด หรือข้อมูลอื่นๆ มาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ รูปภาพ หรือข้อมูลสรุปเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) :
 1. นำเสนอข้อมูล ปัญหาและผลการวิเคราะห์ ออกเป็นรายงานพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ
 2. ระบุ วิเคราะห์ และตีความแนวโน้มหรือรูปแบบในชุดข้อมูลที่ซับซ้อน
 3. วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็น
 4. เสนอแนวทางและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
 5. สื่อสารกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) :
 1. ปริญญาโท ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทำรายงานที่ดี
 3. มีทักษะทางด้านความสามารถในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม
 4. มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจ
 
กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP

 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (Data Scientist)

ลักษณะและขอบเขตงาน:
ประมวลผลข้อมูล สร้างแบบจำลองข้อมูล นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและสกัดข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการผ่านทางข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายข้อมูลชุดใหม่

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) :
 1. ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
 2. รวบรวมความต้องการ ระบุคำถาม และนำเสนอวิธีการแก้ไขจากข้อมูลอย่างเหมาะสม
 3. ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูลและวิศวกรข้อมูลในการสำรวจข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 4. ใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ด้วยเครื่อง การวิเคราะห์ทางสถิติและแบบจำลองข้อมูลเพื่อการทำนาย
 5. เล่าเรื่องจากข้อมูลและสร้างการนำเสนอที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย
 6. พัฒนาต้นแบบ (Prototype) และสร้งเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจขององค์กรได้
  คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) :
 1. ปริญญาโท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ด้วยเครื่อง การสร้างแบบจำลองการทำนาย หรือการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Advanced Data Analytics)
 
กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP

 
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

ลักษณะและขอบเขตงาน:
ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งระบบ Cloud และ on premise รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการ ETL เพื่อดึงแลแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ให้สามารถนำมาใช้ ทำการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) :
 1. เข้าใจการรับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่จากหลากหลายแหล่งข้อมูล ทั้ง ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ด้วยการใช้หลักการ ETL ที่เหมาะสม
 2. ให้คำแนะนำและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัด กระจายเข้าเก็บไว้ในทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)
 3. ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูล
 4. ออกแบบและสร้างทะเลสาบข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการ ดูแลรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 5. ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และศึกษาวิจัยการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีด้วยหลักกการและ วิธีที่เหมาะสม
  คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) :
 1. ปริญญาโท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมข้อมูล คลังข้อมูล หรือการทำ ETL
 3. มีความรู้เกี่ยวกับ Ecosystem ของข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Hadoop, Spark, SQL, NoSQL เป็นต้น
 4. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลและการสร้างแบบจำลองข้อมูล
 5. มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี
 
กรอกใบสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้สามารถกรอกใบสมัคร
Application Form
กรอกใบสมัครTOP